VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

Dagordning för Årsmöte VABIS 2017

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Godkännande av dagordning
§5 Val av justerare
§6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse BILAGA 1
§8 Val av styrelse – fram till nedläggning av VABIS med syfte att fortsätta in i samfälligheten
A   Ordförande
B   Sekreterare
C   Kassör
D   Val av 6 ledamöter
E   Val av 2 valberedare
F   Arbetsgrupp
§9 Verksamhetsplanering
§10 Övriga frågor
§11 Mötet avslutas