VABIS
(Säterbygdens VA samfällighetsförening)

BILAGA 2

Information om Samfällighetsbildande

Handläggning:
Vår lantmätare och handläggare är lantmäterichef på Skövde kommun och kommer att hjälpa oss i processen att bilda en Samfällighetsförening.
När samfälligheten skall bildas så kommer alla fastighetsägare inom berört område att kallas till ett möte på kommunen. På mötet skall även stadgar antas samt styrelse utses, allt i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Lite kort om vad en samfällighet är:
Vår samfällighet innebär ett gemensamt ägande av vatten och avloppsledning. Detta är ett sätt för alla inblandade fastigheter att få ett juridiskt skydd över de ledningar vi äger tillsammans. Det är ett bra sätt att organisera skötseln av våra anläggningar samt ett effektivt och rättssäkert sätt att hantera allting på. För att vara med i en samfällighetsförening skall en debiteringslängd skapas.
En debiteringslängd är en förteckning över medlemmar och hur mycket varje medlem ska betala in i föreningen. Summan bestäms av styrelsen efter genomgång av de utgifter som samfälligheten beräknas ställas inför.
Medlemskapet i samfälligheten följer fastigheten. Man kan alltså som fastighetsägare inte träda ur. T.ex: Köper du en fastighet som är medlem i en samfällighet, så blir du automatiskt en del av den samfälligheten då medlemskapet hör till fastigheten och ej till personlig ägare.
Att bilda en samfällighetsförening är en grundförutsättning från kommunens sida för att kunna ta del av deras VA nät.

Arbete:
Vi har beställt ett nyckelfärdig arbete av entreprenör. Vilket innebär att allt arbete skall göras av entreprenören, även arbetet på egen tomt. Detta för att försäkringar, garantier osv skall gälla. Inget arbete får beställas av annan entreprenör.