Dagordning för Årsmöte VABIS 2017

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Godkännande av dagordning
§5 Val av justerare
§6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse BILAGA 1
§8 Val av styrelse – fram till nedläggning av VABIS med syfte att fortsätta in i samfälligheten
A   Ordförande
B   Sekreterare
C   Kassör
D   Val av 6 ledamöter
E   Val av 2 valberedare
F   Arbetsgrupp
§9 Verksamhetsplanering
§10 Övriga frågor
§11 Mötet avslutas